Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Behandeing  De Kunstsmederij 

1. Werkzaamheden

De werkzaamheden voor behandeling kunnen bestaan uit:

 • een intakegesprek
 • voorbereidingswerkzaamheden, zoals b.v. observatie in de klas/thuissituatie
 • opstellen van een rapport en verslagwerkzaamheden
 • daadwerkelijke therapie uren.
 • een evaluatie/voortgangsgesprek.

De werkzaamheden die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het uurtarief zoals overeengekomen in de zorgovereenkomst of het behandelplan.

2. Leermateriaal

Leermateriaal is in de prijs van de therapie inbegrepen. Dit materiaal kan bestaan uit: verkleedkleding, creatief materiaal, een opbergmap, een syllabus, oefeningen en voor sommige trajecten een oefenboekje en/of CD. Wanneer het nodig is dat de cliënt of ouder zelf materiaal aanschaft, wordt daarvoor afzonderlijk een afspraak gemaakt.

3. Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).  Zij hebben voor cliënten van aangesloten therapeuten een klachtenregeling. U ontvangt voorafgaande aan de hulp en/of bij deze voorwaarden een informatiebrochure.

4. Verzekering 

De Kunstsmederij v.o.f. heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5. Intellectueel eigendom

Programma’s en materialen die wij gebruiken, zijn en blijven eigendom van De Kunstsmederij v.o.f. U bent niet gerechtigd materiaal en/of programma’s zoals geboden door de Kunstsmederij v.o.f. door te geven aan derden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

6. Ruimte en hulpmiddelen

De therapie vindt in principe plaats in onze praktijkruimte, tenzij vooraf anders overeengekomen.

In geval van een ernstige onveilige/onhygiënische externe werkomgeving kan de therapeut besluiten niet tot de werkzaamheden over te gaan. Hierbij beslist de therapeut van de Kunstsmederij v.o.f. wat er wordt verstaan onder ‘ernstig onveilig/onhygiënisch’. De cliënt is in dit geval wel verplicht tot het betalen van het uurtarief zoals vooraf overeengekomen.

7. Afspraken

Afspraken op data zijn na wederzijds overleg definitief gereserveerd.

7. Annuleringstermijn

De annuleringstermijn is in principe 24 uur voor de aanvangsdatum van de hulp

8. Betalingstermijn

Facturering vindt 1 maandelijks plaats na aanvang van de therapie. De betalingstermijn is twee weken.

9. Betalingsverplichting cliënt

De cliënt verbindt zich aan het betalen van de factuur zoals is afgesproken.

Kunstsmederij behoudt zich het recht voor om bij ingebrekestelling van de betaling, de hulp op te schorten. De Kunstsmederij v.o.f. zal overgaan tot een wettelijke incasso indien de betaling uitblijft.

10. Publiceren

De therapeut werkzaam bij de Kunstsmederij v.o.f. mag met in acht neming van artikel 6 lid 2 publiceren over de therapiewerkzaamheden in vakbladen of  relevante andere media.

11. Ziekte van de Therapeut.

In geval van ziekte van de therapeut zal de Kunstsmederij v.o.f. trachten het therapie uur z.s.m.  te verzetten. Cliënt heeft recht op een vervangend uur therapie.

ALGEMENE VOORWAARDEN (ONDERSTEUNENDE/ACTIVERENDE) BEGELEIDING De Kunstsmederij 

1. Werkzaamheden

De werkzaamheden voor een (ondersteunende) begeleiding kunnen bestaan uit:

 • een intakegesprek
 • voorbereidingswerkzaamheden, zoals b.v. klaarzetten van materialen
 • opstellen van een programma en verslagwerkzaamheden
 • (ondersteunende) begeleiding hands-on.
 • cliënten ophalen van school/instelling, terugbrengen naar huis
 • een evaluatiegesprek.
 • Aanbieden van activiteiten

De werkzaamheden die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het uurtarief overeengekomen in de zorgovereenkomst.

Een dagdeel begeleiding omvat 4 uur waarvan 3  uur direct (hands-on) geboden wordt en een half uur tot maximaal één uur reistijd rapportage en voorbereiding in rekening wordt gebracht.

Bovengenoemde tarieven zijn BTW vrij.

2. Leermateriaal

Leermateriaal is in de prijs van de (ondersteunende) begeleiding inbegrepen. Dit materiaal kan bestaan uit: verkleedkleding, creatief materiaal, een opbergmap, een syllabus, oefeningen en voor sommige trajecten een oefenboekje en/of CD. Wanneer het nodig is dat de deelnemer of ouder zelf materiaal aanschaft, wordt daarvoor afzonderlijk een afspraak gemaakt.

3. Garantiebeperking

Wij zullen de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die wij met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4. Verzekering

De Kunstsmederij v.o.f. heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5. Intellectueel eigendom

Programma’s en materiaal dat wij gebruiken (w.o. bijvoorbeeld takenkaarten), zijn en blijven eigendom van De Kunstsmederij v.o.f. U bent dus niet gerechtigd de takenkaarten of overig materiaal door ons ontwikkeld door te geven aan derden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

6. Ruimte en hulpmiddelen

De Kunstsmederij zorgt voor een geschikte toegankelijke ruimte. In geval van thuisbegeleiding zorgt de cliënt voor een geschikte ruimte waarbij in elk geval enige hygiëne in acht moet worden genomen. In geval van een ernstig onhygiënische werkomgeving kan de begeleider besluiten niet tot begeleiden over te gaan. Hierbij beslist de begeleider van de Kunstsmederij v.o.f. wat er wordt verstaan onder ‘ernstig onhygiënisch’. De begeleider van de Kunstsmederij. v.o.f. heeft het recht in een veilige omgeving de begeleidingswerkzaamheden uit te voeren.  Hij of zij is anders gerechtigd de begeleidingswerkzaamheden te verplaatsen naar de eigen praktijkruimte of de begeleiding op te schorten. De kosten gepaard gaande aan deze keuze worden verhaald op de zorgafnemer. (de cliënt)

7.  Zelfredzaamheid

Cliënten dienen een zekere mate van zelfredzaamheid te hebben, zoals vooraf is besproken in het intakegesprek.

8. Afspraken

Afspraken op data zijn na wederzijds overleg definitief gereserveerd. Hiertoe geld ook de zorgovereenkomst.

8. Annuleringstermijn

De annuleringstermijn is in principe minimaal 24 uur voor de aanvangsdatum van de

(ondersteunende) begeleiding. Wordt de (ondersteunende) begeleiding niet uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd, dan is de overeengekomen uurprijs verschuldigd zoals vooraf overeengekomen.

9. Betalingstermijn

Facturering vindt plaats 1 maandelijks plaats na aanvang van de (ondersteunende) begeleiding. De betalingstermijn is twee weken.

10. Betalingsverplichting cliënt

De zorgvrager verbind zich aan het betalen van de factuur zoals is afgesproken.

Kunstsmederij behoudt zich het recht voor om bij ingebrekestelling van de betaling, de werkzaamheden op te schorten. De Kunstsmederij v.o.f. zal overgaan tot een wettelijke incasso indien de betaling uitblijft.

11. Derden

De Kunstsmederij, behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden als zij dit nodig of gewenst acht, een en ander zal altijd in overleg met de cliënt plaatsvinden.

12. Ziekte van de Begeleider.

In geval van ziekte van de begeleider zal de Kunstsmederij v.o.f. trachten zo snel mogelijk een vervangende begeleider te regelen. Mocht dit niet lukken dan zal de begeleiding worden opgeschort.